අපේ දැක්ම

කාර්යක්ෂම, සුරක්ෂිත හා ඵලදායී මගී ප්‍රවාහන සේවාවක් බිහිකිරිම.

අපගේ මෙහෙවර

බස්නාහිර පළාතේ ජනතාවට කාර්යක්ෂම, ආරක්ෂිත හා ඵලදායි මගී ප්‍රවාහන සේවාවක් සැළසුම් කිරීම, සැලසුම් සේවා සේවා ව්යුහයන් ආධාරයෙන් සේවා සැපයුම්කරුවන් වෙත ප්‍රවාහනය කිරීමේ ව්යාපාරයක් ස්ථාපනය කිරීම, සුපිරි ව්යුහයන්, බස් රථ විකල්ප මගී ප්‍රවාහන සේවා සැපයීම, සේවා දූත මෙහෙවරයි

අපේ සේවය

බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන සේවා අධිකාරිය 1992 වර්ෂයේදී බස්නාහිර පළාත් සභාවේ මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන සේවා ව්යවස්ථාව මගින් ස්ථාපිත කරන ලදී. නව අධිකාරියක් පිහිටුවීමේ අරමුණ වූයේ බස්නාහිර පළාතේ පොදු ප්රවාහන සේවා විධිමත් කිරීමයි.

අප අමතන්න

වැඩ කරන වේලාවන් වැඩකරන දින  / වේලාව: 08:30 – 16:15

පැමිණිලි: 0112 860 860
දුරකථන: 0112 887 872
විද්යුත් තැපෑල: rptawp@rpta.wp.gov.lk

කාර්යාලය

අංක 89 “රන්මඟපාය”, කඩුවෙල පාර, බත්තරමුල්ල
පැමිණිලි : 0112 860 860
දුරකථන : 0112 887 872
විද්යුත් තැපෑල : rptawp@rpta.wp.gov.lk

අප සොයන්න

YouTube

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2019, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.