ජගත් පෙරේරා මයා
සාමාන්‍යාධිකාරි
නම් කල නිළධාරී
0112-871354
gm@rpta.wp.gov.lk

අශෝක වික්‍රමනායක මයා
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (පාලන) වැ.බ
තොරතුරු නිළධාරි
0112-877421
dgmadmin@rpta.wp.gov.lk

ඩබ්.එම්.අයි.කේ.විජේරත්නායක මයා
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (ධාවන)
සහාය තොරතුරු නිළධාරි
0112-887873
dgmoperation@rpta.wp.gov.lk

ප්‍රසන්න මඩවල මයා
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (මූල්‍ය) වැ.බ
සහාය තොරතුරු නිළධාරි
0112-871355
dgmfinance@rpta.wp.gov.lk

අපේ සේවය

බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන සේවා අධිකාරිය 1992 වර්ෂයේදී බස්නාහිර පළාත් සභාවේ මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන සේවා ව්යවස්ථාව මගින් ස්ථාපිත කරන ලදී. නව අධිකාරියක් පිහිටුවීමේ අරමුණ වූයේ බස්නාහිර පළාතේ පොදු ප්රවාහන සේවා විධිමත් කිරීමයි.

අප අමතන්න

වැඩ කරන වේලාවන් වැඩකරන දින  / වේලාව: 08:30 – 16:15

පැමිණිලි: 0112 860 860
දුරකථන: 0112 887 872
විද්යුත් තැපෑල: rptawp@rpta.wp.gov.lk

කාර්යාලය

අංක 89 “රන්මඟපාය”, කඩුවෙල පාර, බත්තරමුල්ල
පැමිණිලි : 0112 860 860
දුරකථන : 0112 887 872
විද්යුත් තැපෑල : rptawp@rpta.wp.gov.lk

අප සොයන්න

YouTube

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2019, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.