ඔබගේ අදහස් අප වෙත එවන්න

වැඩ කරන වේලාවන් වැඩකරන දින / වේලාව: 08:30 – 16:15

අංක 89 "රන්මගාපාය", කඩුවෙල පාර, බත්තරමුල්ල
පැමිණිලි : 0112 860 860
දුරකථන : 0112 887 872
විද්යුත් තැපෑල : rptawp@rpta.wp.gov.lk

අපගේ ශාඛා කාර්යාල අමතන්න

කොළඹ 01 ප්‍රදේශීය කාර්යාලය
කොළඹ 01 ප්‍රදේශීය කාර්යාලය
බැස්ටියන් මාවත
ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පල
පිටකොටුව
කොළඹ 11
දු.ක 0112 421 731
ෆැක්ස් : 0112 424 721
කොළඹ 02 ප්‍රදේශීය කාර්යාලය
කොළඹ 02 ප්‍රදේශීය කාර්යාලය
ප්‍රධාන බස්නැවතුම්පල උඩු මහල
බොරැල්ල
කොළඹ 08
දු.ක 0112 687 327
ෆැක්ස් : 0112 687 323
කොළඹ 03 ප්‍රදේශීය කාර්යාලය
කොළඹ 03 ප්‍රදේශීය කාර්යාලය
අංක 166/15
ගාලු පාර
සොයිසාපුර
මොරටුව
දු.ක 0112 635 273
ෆැක්ස් : 0112 635 372
කොළඹ 04 ප්‍රදේශීය කාර්යාලය
කොළඹ 04 ප්‍රදේශීය කාර්යාලය
ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පල උඩු මහල
හෝමාගම
දු.ක 0112 098 320
ෆැක්ස් : 0112 098 323
ගම්පහ 01 ප්‍රදේශීය කාර්යාලය
ගම්පහ 01 ප්‍රදේශීය කාර්යාලය
අංක 161
පරණ මීගමු පාර
කණුවන
ජා-ඇල
දු.ක 0112 247 150
ෆැක්ස් : 0112 247 160
ගම්පහ 02 ප්‍රදේශීය කාර්යාලය
ගම්පහ 02 ප්‍රදේශීය කාර්යාලය
ප්‍රාදේශීය සභා ගොඩනැගිල්ල
3 වන මහල
මිරිස්වත්ත
මුදුන්ගොඩ
දු.ක 0332226602/0332226802
ෆැක්ස් : 033 2226802
කළුතර ප්‍රදේශීය කාර්යාලය
කළුතර ප්‍රදේශීය කාර්යාලය
කච්චේරි සංකීර්ණය
5 වන මහල
කළුතර
දු.ක 034 2223329
ෆැක්ස් : 034 2223329

අපේ සේවය

බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන සේවා අධිකාරිය 1992 වර්ෂයේදී බස්නාහිර පළාත් සභාවේ මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන සේවා ව්යවස්ථාව මගින් ස්ථාපිත කරන ලදී. නව අධිකාරියක් පිහිටුවීමේ අරමුණ වූයේ බස්නාහිර පළාතේ පොදු ප්රවාහන සේවා විධිමත් කිරීමයි.

අප අමතන්න

වැඩ කරන වේලාවන් වැඩකරන දින  / වේලාව: 08:30 – 16:15

පැමිණිලි: 0112 860 860
දුරකථන: 0112 887 872
විද්යුත් තැපෑල: rptawp@rpta.wp.gov.lk

කාර්යාලය

අංක 89 “රන්මඟපාය”, කඩුවෙල පාර, බත්තරමුල්ල
පැමිණිලි : 0112 860 860
දුරකථන : 0112 887 872
විද්යුත් තැපෑල : rptawp@rpta.wp.gov.lk

අප සොයන්න

YouTube

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2019, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.