බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ නව සභාපතිවරයා වශයෙන් බත්තරමුල්ල රන්මගපාය පරිශ්‍රයේ පිහිටි ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී අද දින වැඩ භාරගත් ප්‍රසන්න සංජීව මැතිතුමා වැඩභාරගන්නා ලදී 2020-01-09

Highlights of the Tree Planting Program – National and International -2019-09-26

Thusitha Kularatne appointed as the new Chairman 2019-08-07

New Chairman Nuwan Wanigaratne Appointed 2019-06-20

எங்கள் சேவை

1992 ல் மேற்கு மாகாண சபை பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகார சபை நிறுவப்பட்டது. மேல் மாகாணத்தில் பொது போக்குவரத்து நடவடிக்கைகளை ஒழுங்குபடுத்துவது ஒரு புதிய அதிகாரத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கான நோக்கம் ஆகும்.

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

வேலை நேரங்கள் வேலை நாட்கள் / மணி: 08:30 – 16:15

புகாரி இல்லை: 0112 860 860
ஹாட்லைன்: 0112 887 872
மின்னஞ்சல்: rptawp@rpta.wp.gov.lk

தலைமை அலுவலகம்

இல்லை, 89 “ரன்மகபாயா”
கடுவெல சாலை
பத்தரமுல்ல

புகாரி இல்லை: 0112 860 860
ஹாட்லைன்: 0112 887 872
மின்னஞ்சல்: rptawp@rpta.wp.gov.lk

எங்களை கண்டுபிடி

YouTube

© பதிப்புரிமை 2019, சாலை பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகாரசபை – மேல் மாகாணம். அனைcmத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை